Nursing Course

Staff

The teaching faculty, including that for undergraduate education, is as follows:
The following is a classification of the three areas of undergraduate education, instead of a classification of courses.
The Health Sciences Major in the Graduate School of Biomedical & Health Sciences integrates the following three areas for becoming the Division of Nursing Science.

Health Science & Basic Nursing Science
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor (Special Appointment)
Yoko SHINPUKU
Masayuki KAKEHASHI
Miwako TSUNEMATSU
Ryota MATSUYAMA
Sanae ORIYAMA
Mio OZAWA
Miho SHINGU
Kotomi YAMASHITA
Clinical Nursing
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor (Special Appointment)
Oohira Mitsuko
Mari MURAKAMI
Yoko UENO
Michiko MORIYAMA
Kana KAZAWA
Ayako TOYOSHIMA
Ikuko SOBUE
Kazuko TAKENAKA
Yui SHIROSHITA
Hiroko KOKUSHO
Asuka HASHINO
Kazuaki Tanabe
Chie TERAMOTO
Hiroyuki SAWATARI
Community & Geriatric Nursing
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor (Special Appointment)
Hisae NAKATANI
Toshiyuki SUGAI
Mariko FUJITA
Hiromi KAWASAKI
Satoko YAMASAKI
Mika MIYASHITA
Jun Kako

Staff

The teaching faculty, including that for undergraduate education, is as follows:
The following is a classification of the three areas of undergraduate education, instead of a classification of courses.
The Health Sciences Major in the Graduate School of Biomedical & Health Sciences integrates the following three areas for becoming the Division of Nursing Science.

Health Science & Basic Nursing Science
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor
(Special Appointment)
Yoko SHINPUKU
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor
(Special Appointment)
Masayuki KAKEHASHI
Miwako TSUNEMATSU
Ryota MATSUYAMA
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor
(Special Appointment)
Sanae ORIYAMA
Mio OZAWA
Miho SHINGU
Kotomi YAMASHITA
Clinical Nursing
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor
(Special Appointment)
Oohira Mitsuko
Mari MURAKAMI
Yoko UENO
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor
(Special Appointment)
Michiko MORIYAMA
Kana KAZAWA
Ayako TOYOSHIMA
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor
(Special Appointment)
Ikuko SOBUE
Kazuko TAKENAKA
Yui SHIROSHITA
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor
(Special Appointment)
Hiroko KOKUSHO
Asuka HASHINO
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor
(Special Appointment)
Kazuaki Tanabe
Chie TERAMOTO
Hiroyuki SAWATARI
Community & Geriatric Nursing
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor
(Special Appointment)
Hisae NAKATANI
Toshiyuki SUGAI
Mariko FUJITA
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor (Special Appointment)
Hiromi KAWASAKI
Satoko YAMASAKI
Professor
Associate Professor (Lecturer)
Assistant Professor
Assistant Professor
(Special Appointment)
Mika MIYASHITA
Jun Kako

Global Health Nursing

Professor:Yoko SHINPUKU, RN, PhD

Health Informatics

Professor:Masayuki KAKEHASHI, DSc, PhD
Associate Professor (Lecturer):Miwako TSUNEMATSU, RN, PHN, MSN,PhD
Assistant Professor: Ryota MATSUYAMA, DVM, PhD

Fundamental Nursing

Professor:Sanae ORIYAMA, RN, PhD
Associate Professor (Lecturer):Mio OZAWA, RN, PHN, MHSc, PhD
Assistant Professor:Miho SHINGU, RN, PHN, BN, MHSc; Kotomi YAMASHITA, RN, PHN, BN, MHSc

Midwifery and Maternal-Newborn Nursing

Professor:Mitsuko OHIRA, RN, RNM, MSN, PhD
Assistant Professor:Mari MURAKAMI, RN, NM, PHN, PhD; Yoko UENO, RN, PHN, MHSc

Chronic Care & Family Nursing

Professor:Michiko MORIYAMA, RN, MSN, PhD
Assistant Professor:Kana KAZAWA, RN, PHN, MHSc
Assistant Professor (Special Appointment):Ayako TOYOSHIMA, RN, PHN, MHSc

Pediatric Nursing

Professor:Ikuko SOBUE, RN, PhD
Associate Professor (Lecturer):Kazuko TAKENAKA, RN, MEd
Assistant Professor:Yui SHIROSHITA, RN, PHN, MHSc

Mental Health and Psychiatric Nursing

Professor:Hiroko KOKUSHO, RN, PHN, MSN
Assistant Professor:Asuka HASHINO, RN, PHN, MHSc

Health Care for Adults

Professor:Kazuaki Tanabe, MD, PhD
Associate Professor (Lecturer):Chie TERAMORO, RN, PHN, MHSc, PhD
Assistant Professor:Hiroyuki SAWATARI, RN, PHN, PhD

Home Health Care and Public Health Nursing

Professor:Hisae NAKATANI, RN, PHN, MSN,PhD
Associate Professor (Lecturer):Toshiyuki SUGAI, RN, PHN, MHSc, PhD
Assistant Professor:Mariko FUJITA, RN, PHN, MHSc

School and Public Health Nursing

Professor:Hiromi KAWASAKI, RN, PHN, MPH, PhD
Assistant Professor:Satoko YAMASAKI, RN, PHN, MSN 

Gerontological and Oncology Nursing

Professor:Mika MIYASHITA, RN, PHN, MHSc, PhD
Assistant Professor:Jun KAKO, RN, PHN, PhD 

広島大学大学院医系科学研究科総合健康科学専攻保健科学プログラム(保健学領域) 広報委員会が管理しています。
このページに関するお問い合わせは、へどうぞ!